FANDOM


pandiwa (sumalok, sumasalok, sasalok, makikisalok, nakikisalok, nakisalok, isinalok, isinasalok, isasalok, ipagsalok, ipinagsasalok, ipagsasalok, nagsasalok, nagsalok, magsasalok)

umigib o maki-igib (ng tubig);
kumuha, naghanap at nagdala;

Halimbawa:

Inutusan akong sumalok ng tubig sa bukal malapit sa paanan ng bundok.
Sasalok sana ng tubig ang dalaga bago siya inatake ng mabangis na hayop.